PSRU RUN 2021

19 กันยายน 2564
เปิดรับสมัคร : 10 ธันวาคม 2563 09:00 ปิดรับสมัคร : 20 ธันวาคม 2563 23:59

กลับมาอีกครั้ง กับงานวิ่ง PSRU RUN 2021 เลื่อนจัดงานเป็นวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

เส้นทางการแข่งขัน
รายละเอียดของงานแข่งขัน
รายละเอียดกิจกรรม

ข้อกำหนดการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องให้การยอมรับในการสละสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อมีประวัติเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) COVID-19 ก่อนวันจัดกิจกรรม 14 วัน *

1.       อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่วยครั้งนี้ ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

2.       ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ทั้ง 2 ชนิด ร่วมกับ มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง
  • มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  • มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • มีประวัติไปในสถานที่ชุมนุมชนและมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาเดียวกับผู้ป่วยตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ที่ประกาศเขตติดโรคฯ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค

อ้างอิงแบบประเมิณ https://covid19.ddc.moph.go.th/th/self_screening หรือ แอพลิเคชั่น หมอชนะ และต้องเป็นผู้ไม่มีความเสี่ยงต้องพบแพทย์


ข้อกำหนดและการสละสิทธิ์เรียกร้อง

กติกาการสมัคร

ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครที่ไม่ยอมรับข้อตกลงของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร นอกจากนี้ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับสมัครในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไปด้วย

1.       ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในใบสมัคร ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเกิด สัญชาติ ประเทศที่พำนักอาศัย รวมถึงข้อมูลสำหรับติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

2.       ค่าสมัครต้องชำระภายใน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

3.       ไม่สามารถส่งต่อสิทธิ์ได้ : ผู้สมัครไม่สามารถ มอบให้ / ส่งต่อ / จำหน่าย หมายเลขการแข่งขันให้แก่บุคคลอื่นได้

4.       ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน

5.       ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

6.       ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนแปลงการสมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัคร

7.       คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น

8.       ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง

9.       ผู้สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในปีถัดไป นักกีฬาที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

10.   ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

11.   ผู้สมัครที่จำหน่ายสิทธิ์และหมายเลขแข่งขันให้ผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในปีถัดไป นักกีฬาที่ซื้อหมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

กติกาของงาน

1.       ในการจัดลำดับของผู้ชนะ ประเภท Overall จะยึดเวลาของ Chip time เท่านั้น

2.       ในการจัดลำดับผู้ชนะประเภท Age Group จะยึดเวลาของ Chip time เท่านั้น

3.       นักวิ่งที่ได้รับรางวัล ต้องรายงานตัว ณ จุดรายงานตัวผู้ชนะ ภายในเวลา 30 นาทีหลังจากทราบผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

4.       ในกรณีที่ CHECKPOINT เกิดการผิดพลาด จะคำนวณเวลาค่าเฉลี่ย จากจุดก่อนและหลัง CHECKPOINT นั้น ๆ

5.       นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนในระบบการแข่งขันอย่างถูกต้อง และผ่านการตรวจสอบผลการแข่งขันโดย คณะกรรมการผู้ตัดสินทั้งทางเทคนิค และกติกา

6.       นักวิ่งที่คาดว่าจะได้รับรางวัล จะต้องเตรียมบัตรประชาชน/พาสปอร์ต มาแสดง เพื่อยืนยันตัวตนก่อนรับรางวัล

7.       หากนักวิ่งไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสิน จะต้องยื่นคําร้องที่จุดยื่นคำร้อง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลและวางเงินประกัน จํานวน 1,000 บาท โดยผู้ยื่นคำร้องไม่มีสิทธิ์สอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และ / หรือ ผู้ไม่เกี่ยวของกับศูนย์อํานวยการตัดสิน

8.       คําตัดสินของผู้จัดการแข่งขันและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดและวิธีการรับอุปกรณ์การแข่งขัน

กรณีรับด้วยตัวเอง

  • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร

กรณีรับแทนคนอื่น

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้าพเจ้า (“ข้าพเจ้า”) และ/หรือในนามของผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมงานในฐานะผู้เข้าแข่งขัน อาสาสมัคร (หรือทีมงานอื่นๆ) และ/หรือผู้เข้าชม (บุคคลใดๆ ที่กล่าวข้างต้น กล่าวคือ ผู้ร่วมกิจกรรม”) กิจกรรม PSRU RUN (ต่อไปนี้เรียกว่า กิจกรรม”) ได้จัดขื้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้จัดกิจกรรม)

ข้าพเจ้าได้รับรู้ ยอมรับ และตกลงกับข้อตกลงดังต่อไปนี้

1.       ความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ อุบัติเหตุอันเกี่ยวข้องแต่ไม่จำกัดเพียงการวิ่งเท่านั้น

2.       ข้าพเจ้าได้รับรู้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ด้วยความเข้าใจ สมัครใจ ยินยอมและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

3.       ข้าพเจ้าตกลงและสมัครใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ถ้าข้าพเจ้าสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติและ/หรือมีนัยสำคัญที่จะเป็นภัยในระหว่างที่ข้าพเจ้าอยู่ในกิจกรรม ข้าพเจ้าจะนำตนเองออกจากกิจกรรมและรายงานภัยดังกล่าวให้กับผู้จัดกิจกรรมได้ทราบ

4.       ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธิ์ ยกเว้นสิทธิ์ เพิกถอนสิทธิ์ และสัญญาว่าจะไม่ฟ้องร้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องด้วยเหตุจากความสูญเสียใดๆ และ/หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลหรือทรัพย์สิน ซึ่งเกี่ยวโยงกับการมีส่วนร่วมของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความประมาทหรือการกระทำโดยเจตนาของผู้จัดกิจกรรมก็ตาม

5.       ข้าพเจ้ารับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีอายุ 14 ปี ขึ้นไป และลงนามอย่างชอบด้วยกฎหมาย ในฐานะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าพเจ้าไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บ การบาดเจ็บ หรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคลใดๆ (รวมทั้งตนเอง) ในการเข้าร่วมกิจกรรม

6.       ข้าพเจ้าอนุญาตให้มีการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลอื่นๆ และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งตัว/เคลื่อนย้าย ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยอันเกี่ยวเนื่องกับการร่วมกิจกรรม

7.       ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสภาพอากาศหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ/หรือความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม

8.       ข้าพเจ้ามอบสิทธิ์ให้แก่ผู้จัดกิจกรรม ที่จะใช้รูปถ่าย รูปภาพ วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เทปบันทึกเสียง หรือการแสดงลักษณะใดๆ บางส่วนและทั้งหมดของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อขาย เผยแพร่ หรือแจกจ่าย เพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้าพเจ้ารับรู้ว่าผู้จัดกรรมมีสิทธิ์ไม่จำกัดที่ใช้ซ้ำ ตีพิมพ์ เผยแพร่ออกอากาศ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรม ในสื่อต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือที่คิดค้นขึ้นใหม่ต่อจากนี้

9.       ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ชนะการแข่งขัน และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม

ช่องทางการติดต่อ

Facebook Page : PSRU RUN 2021

สถานที่จัดงานแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด พิษณุโลก

ของที่ระลึกการแข่งขัน
ช่องทางการชำระเงิน

ผู้สมัครสามารถโอนชำระค่าสมัครได้ที่

บัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 660-0-21422-2  ชื่อบัญชี PSRU RUN 2021ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ทันที ตามลิ้งนี้ครับ

https://www.thaisporthub.com/payment/PSRURUN2021.html

Thaisporthub.com

เปิดรับสมัครการแข่งขันและจัดการข้อมูลแบบ online ให้กับผู้สมัครของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่คุณต้องแปลกใจ